Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 138/2015/B
BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok.


Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz §2 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, §3, §5 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 16 maja 2012 r., poz. 2388), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Kęty konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”, dotyczących wydzielonej części budżetu Gminy Kęty na 2016 rok, zwanej dalej „budżetem obywatelskim”.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 30 czerwca do 19 października 2015 r. do godz. 24:00.

§ 2.

1. Celami konsultacji są:
1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą Kęty;
2) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
3) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:
1) uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;
2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Kęty, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia,
wyboru zadań do budżetu obywatelskiego.

§ 3.

1. Planowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski ustalona zostaje do wysokości 1.029.930 zł.
2. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 skierowanym przez Burmistrza Gminy Kęty do Rady Miejskiej w Kętach.
3. Szczegółowe zasady przygotowania budżetu obywatelskiego w Gminie Kęty określa Regulamin przygotowania budżetu obywatelskiego w Gminie Kęty stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej, w okresie od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r. do godz. 14:00, na formularzu zgłoszeniowym, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty z wykorzystaniem „Karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2016 rok”, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 19 października 2015 r. do godz. 24:00 na karcie do głosowania:
1) w wersji papierowej, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia, przekazanej do wyznaczonych punktów do głosowania, lub
2) w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej pod adresem internetowym http://budzetobywatelski.kety.pl .

§ 7.

1. W ramach przeprowadzania konsultacji zostanie powołany Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”, do którego Burmistrz Gminy Kęty zaprosi:
1) przedstawicieli Rady Miejskiej w Kętach;
2) przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów w Kętach,
3) przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach,
4) przedstawicieli zarządów dzielnic i rad sołeckich;
5) przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych;
6) przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kęty;
7) pracowników Urzędu Gminy Kęty.

2. Przewodniczącym Zespołu, kierującym jego pracami, będzie Sekretarz Gminy Kęty.
3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu Przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują ich wskazane przez nich osoby.
4. Tryb pracy Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 8.

Do zadań Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego należy:
1) Zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców;
2) Rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o ponowną weryfikację oceny formalnej w razie negatywnego wyniku analizy możliwości realizacji zadania przez komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Kęty dokonanej z wykorzystaniem „Karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2016 rok”;
3) Sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego.

§ 9.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Sekretarz Gminy Kęty.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kęty.

§ 11.

Zarządzenie podlega publikacji poprzez:
1) zamieszczenie jego treści w dniu 22 czerwca 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty, na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl oraz na stronie internetowej http://budzetobywatelski.kety.pl , a także poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty;
2) przekazanie kopii zarządzenia do organów jednostek pomocniczych Gminy Kęty.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Gminy Kęty
dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

(Zarządzenie wraz z załącznikami do pobrania w wersji PDF)